คณาจารย์

อาจารย์ดิษสุวรรณ  สามพี่น้อง    
รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 


   ดร. โกวิท  สุวรรณหงษ์
รองคณบดี 


ดร. ปัณณทัต  บนขุนทด

 

 
                                                         
อาจารย์จตุรวิทย์   บุญพิทักษ์            อาจารย์ขจรศักดิ์  ผิวเกลี้ยง             อาจารย์จักรพงษ์  สุขเจริญ                อาจาร์วิชาญ  บุญค้ำ


                                                                                 
 อาจารย์หฤทชญา   นับแสง            อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์           อาจารย์ชุติพร  อินชนะ                   อาจารย์กนกศักดิ์  อุพันทา                                                                                                                                                                
                                                   อาจารย์กิตติศักดิ์  หลวงพันเทา