เจ้าหน้าที่

 

นางสาวศิริลักษณ์  ปทุมสูติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

นางสาวกัญญา ขาวประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์