นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

         1) มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้น โดยการกำหนดองค์ประกอบหรือมาตรฐานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ แต่ละองค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษา กลไกการควบคุม ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมหาวิทยาลัย คณะวิชา สำนัก และหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการขอรับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก

         2) มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชาและสำนัก/หน่วยงาน มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของสาขาวิชาและสภาพแวดล้อมภายในคณะวิชา สำนัก/หน่วยงานนั้น โดยเน้นหลักการให้พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อการรับรองคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

         3) มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมทั้งให้คำปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา สำนัก และหน่วยงานต่างๆ และจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

         4) มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชา/สำนัก/หน่วยงาน แต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน

         5) ให้คณะวิชา/สำนัก/หน่วยงาน ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

                 5.1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นฐานในการพัฒนาระบบ โดยอาจกำหนดองค์ประกอบ/มาตรฐานและดัชนีบ่งชี้ คุณภาพเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละคณะวิชา/สำนัก/หน่วยงานนั้นๆ

                  5.2) จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report)/รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เสนอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          6) มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะวิชา สำนัก หน่วยงาน ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ/มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

          6.1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดำเนินการตรวจสอบและสรุปรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งของหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย

          6.2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้หน่วยงานนำไปพิจารณาปรับปรุง

          6.3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ    

          7) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประสานงาน สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย