วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2) เพื่อวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของมหาวิทยาลัยและแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบ รักษาและเสริมสร้างจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารงานและการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

5) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน