ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยใช้กลไกในการดำเนินการเพื่อปฏิบัติภารกิจทุกด้านตามพันธกิจ ดังนี้

          1) ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นวิธีการในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังแผนภาพต่อไปนี้

2) ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

      1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยจะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่งาน (Work manual) ของงานต่างๆ อย่างชัดเจนจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าว เน้นที่ระบบการกำกับดูแลตนเอง (Self-regulation system) ในระดับบุคคล คณะวิชา ศูนย์ สำนักและมหาวิทยาลัย

      2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ศูนย์ สำนัก ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก เน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้แก่ การกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐานต่างๆ วิธีการที่ใช้คือ การตรวจสอบหลักฐานและรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนิสิต

      3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่นคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของการวิจัยคุณภาพการสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นที่คณะและสาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง(Self study) การประเมินอย่างกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก (External peer review)

          3) พัฒนาองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบและ 23ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ

          ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มี 8 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4     ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5     ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6     ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7     ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8     ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา/นิสิต มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2     ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1     ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3     เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1     ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2     การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4     ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1     ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถาบัน มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1ร้อยละของคณาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดแบบ WTU-learning

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2มีระบบและกลไกการสร้างทักษะวิชาชีพ (Professional Skills) ให้แก่นิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 การส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบัน

          4) พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน มี 15 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มี 2 ตัวบ่งชี้   (ตัวบ่งชี้ที่ 16 มี 2 ตัวบ่งชี้ย่อย) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มี 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 18 มี 2 ตัวบ่งชี้ย่อย) รวมทั้งสิ้นจะมีตัวบ่งชี้หลัก 18 ตัวบ่งชี้ ถ้ารวมตัวบ่งชี้ย่อยจะมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
     16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
     16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18.    ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
    18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
    18.2 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

         5)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับต่างๆ ดังนี้
               -   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
               -   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา / สำนัก
               -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงาน / คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น