คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในไว้ ดังนี้
    1) คุณสมบัติเฉพาะ
        1.1) มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา/สำนักวิชา/วิทยาลัย หรือเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรวจสอบ
        1.2) ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือเคยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ
        1.3) มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
        1.4) มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบ 9 ด้าน 23 ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกลุ่มตัวบ่งชี้ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้นจะมีตัวบ่งชี้หลัก 18 ตัวบ่งชี้ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

    2) คุณสมบัติทั่วไป
        2.1)  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
        2.2)  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร
        2.3)  มีทัศนะที่กว้างและลึก
        2.4)  มีความหนักแน่นสุขุมรอบคอบ
        2.5)  มีทักษะในการคิดและวิเคราะห์
        2.6)  มีความโปร่งใสและเป็นกลาง