ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

1) บุคลากรทุกคนมีการตื่นตัว และมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
3) สามารถดำเนินการได้ตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4) ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสังคมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ
5) เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและเสริมจุดแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย