อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นIDWTU (Identity of Western University)

Intellectual – เป็นปัญญาชน

Development – พัฒนาการที่ดี

Workability – ปฏิบัติงานมีทักษะ

Talent – มีสมรรถนะพิเศษ

Unity – ร่วมมือ สามัคคี

  • เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นUWTU (Uniqueness of Western University)

PHWTU

- Proficiency = ทักษะ

- Perfarmana = ความสำเร็จ

- Happiness = ความสุข

- Harmany = สามัคคี

Wisdom – ชั้นนำทางปัญญา

Technology – พัฒนาด้วยเทคโนโลยี

Universality - ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล / มีความรู้กว้างขวาง