แหล่งสืบค้นข้อมูล

Thailis
http://tdc.thailis.or.th/tdc/

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=25


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=27

Thai-Journal Impact Factors 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

แหล่งสำหรับค้นงานวิจัย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรของไทย
http://www.nstda.or.th