ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่สู่คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่สู่คณะเทคนิคการแพทย์ 2 ท่านค่ะ ได้แก่ อ.ดร. วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล และ อ. รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์ ซึ่งท่านอาจารย์จะเข้ามาปฏิบัติงานสอน เริ่มตั้งแต่ในภาคการศึกษา 1/2559 เป็นต้นไปค่ะ