โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสโมสรนิสิต ร่วมกันจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การมอบรางวัลแก่นิสิตที่มีกิริยามารยาทงดงามตลอดปีการศีกษา การประกวดมารยาทไทยของนิสิตชั้นปีที่ 1 การกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี (ผศ บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา) รวมทั้งการกล่าวแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน นำโดยท่านรองคณบดี และอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งในช่วงท้ายจะมีกิจกรรมปิดท้ายเป็นการปลูกต้นไม้แต่ละชั้นปีของนิสิต และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิตค่ะ