การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นำโดยคณบดี ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา รองคณบดี ดร.รภัทร ชนเลิศภัทร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 สาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาน เป็นประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมิน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559