งานวันมหิดล 24 กันยายน

คณาจารย์ และนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 ณ. ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

           วันที่ 24 กันยายน (วันมหิดล) เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" 

          ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน 

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงได้มีการจัดกิจกรรม "วันมหิดล" ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวัยเวสเทิร์น เป็นประธานในพิธี รวมทั้งช่วงท้ายของงานได้มีการร่วมกันร้องเพลง "เทิดพระนามมหิดล" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อีกด้วย

โดยงานในปีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย โดยการออกบูธให้ความรู้เรื่องพยาธิก่อโรคทางการแพทย์ พร้อมมีการสาธิตโดยตั้งกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร