หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 
 
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา         


หน่วยกิต        

เวลาศึกษา        


วิทยาเขตที่เรียน
       
>> วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์ 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (วท.บ. เทคนิคการแพทย์) 

Bachelor of Science Program in Medical Technology (B.Sc. (MT))

147 หน่วย
 
4 ปี  (ปีที่ 1-2 เรียนรายวิชาพื้นฐาน โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

        (ปีที่ 3-4 เรียนรายวิชาชีพ โดย คณะเทคนิคการแพทย์)

กาญจนบุรี (อยู่ระหว่าง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี และอำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี)

(พิกัด 14.335845, 99.802583: ค้นหาใน Google Map)
เลขที่ 600 ถนนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี     
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดการสอนระดับปริญญาตรีใน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาเทคนิคการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรคและมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่บุคคลพึงมี  การเล่าเรียนในหลักสูตรใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี โดยในช่วงปี 1 นิสิตจะได้เรียนวิชาอันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ แคลคูลัส ชีววิทยา เคมี  และเคมีอินทรีย์ วิชาพรีคลินิก (preclinic) เช่น สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งวิชาทางด้านภาษา, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ส่วนในชั้นปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาที่เรียนประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คือ ฟิสิกส์ และวิชาพรีคลินิก (preclinic) ได้แก่ ชีวเคมี พยาธิวิทยา และวิชาอื่น ๆ ที่จะเป็นการปูพื้นฐานไปสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ วิชาเครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานทางเทคนิคการแพทย์ และวิชาพื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์  สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 และชั้นปี 3 - 4  วิชาที่เรียนส่วนใหญ่ เป็นวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ที่เน้นความรู้ความเข้าใจในการตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก ได้แก่ แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิก โลหิตวิทยา เคมีคลินิก ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ พิษวิทยาพื้นฐาน ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่างกาย ธนาคารเลือด คลินิกสัมพันธ์ เทคนิคการแพทย์ชุมชน สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เป็นต้น
 
 


มาทำความรู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กันเถอะ  
 
พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
“วิชาชีพเทคนิคการแพทย์” เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
 
อาชีพที่รองรับ

1.Medical Technologist:
นักเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน และ บริษัทห้องปฏิบัติการเอกชน และห้องปฏิบัติการส่วนตัวที่เปิดขึ้นเอง
2.Scientist: นักวิทยาศาสตร์ ในบริษัทเอกชน สถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย
3.Researcher: นักวิจัย ในบริษัทเอกชน สถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย
4.Sale Representative: ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ น้ำยา เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ในบริษัทเอกชน
5.Product Specialist: ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ น้ำยา เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ในบริษัทเอกชน


(วิดีโอต่อไปนี้ จัดทำโดย Mahidol Channel นำเสนอการเรียนการสอนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล)