สมัครเรียน


 
เกณฑ์การรับสมัคร    
คุณสมบัติ    
1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. เป็นผู่้มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่มีภาวะตาบอดสี

วิธีการรับสมัคร    
1. รับสมัครด้วยระบบรับตรง
2. รับสมัครด้วยระบบ Admission     

จำนวนรับ    70 คน ต่อรุ่น 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าลงทะเบียน เหมาจ่าย 4 ปี ปีละ 120,000 รวม 480,000 บาท กู้เรียนได้ 360,000 บาท  
อื่นๆ  1. ค่าสมัคร 500 บาท
        2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
 
ชั้นปีที่ 1 2 3 4
ภาคการศึกษา ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2
ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
และลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
39,000 - - - - - - -
ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
ประทานปริญญาบัตร
- - - - - - - 9,600
ค่าลงทะเบียน 60,000
กู้ได้
45,000
60,000
กู้ได้
45,000
60,000
กู้ได้ 
​45,000
60,000
กู้ได้ 
​45,000
60,000
กู้ได้ 
​45,000
60,000
กู้ได้ 
​45,000
60,000
กู้ได้ 
​45,000
60,000
กู้ได้ 
​45,000
ค่าหอพักใน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
รวมต่อปี  171,000 132,000 132,000 141,600
รวมทั้งหลักสูตรประมาณ 576,600 บาท
 
 
“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ และสำนักการอุดมศึกษา” 

อ้างอิง สภาเทคนิคการแพทย์: www.mtcouncil.org (โทรศัพท์ 02-141-4282)
 


แผ่นพับแนะนำคณะ

“คณะเทคนิคการแพทย์มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่รองรับโดยกระทรวงสาธารณสุข”
รายชื่อโรงพยาบาลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่

 
1)   โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์    
2)   โรงพยาบาลโพธาราม 
3)   โรงพยาบาลราชบุรี 
4)   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า    
5)   โรงพยาบาลนครปฐม  
6)   โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
7)   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
8)   โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 

9)   โรงพยาบาลอู่ทอง      
10)  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
11)  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  

12)  โรงพยาบาลมงกฎวัฒนะ  
13)  โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
14)  โรงพยาบาลวารินชำราบ 
15)  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
>> จังหวัด นครสวรรค์
จังหวัด ราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
จังหวัด นนทบุรี
จังหวัด นครปฐม
จังหวัด นครปฐม
จังหวัด สุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี
จังหวัด ชัยนาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด เพชรบุรี
     
 


 
สายตรงคณบดี 

อีเมล์คณบดี    

เลขาคณะฯ  
 
Facebook   

ที่อยู่    
ผศ. ทนพญ. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา (081 950 4524)

Boonpayau@hotmail.com

คุณสมศรี และ คุณทัศนีย์ โทร. 083 066 5204 ในวันทำการ: อังคาร – วันอาทิตย์
 
www.facebook.com/WTUMT 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ถนนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี 71170