เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เท่าทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลก สู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ทั้งนี้การพัฒนาที่มุ่งเน้นกลไกความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรมในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน การศึกษา การบูรณาการงานวิจัยทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นคว้านวัตกรรมองค์รวมของศาสตร์ต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13     ในหัวข้อ “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป


1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์                
    1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์            
    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์                 
    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    2.1 ด้านการศึกษา
    2.2 ด้านบริหารธุรกิจ
    2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย
    1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker )
    2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  (Oral Presentation )
    3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  (Poster Presentation )

ระยะเวลาการประชุม
    วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย
    ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
    กลุ่มเป้าหมายจำนวน 350 คน ประกอบด้วย
    1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
    3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

 

    1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ“นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
    2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
    3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
    4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ปรับระบบการศึกษาต่อไป
    5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภทการเข้าร่วม 
   อัตราค่าลงทะเบียน

1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
    โดยไม่นำเสนอบทความ

บุคคลภายนอก  1,000  บาท  
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 - วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

2. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย    

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200บาท / เรื่อง
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)  
ทั้งนี้ต้อง ชำระเงิน ส่งบทความ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 - วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561


หมายเหตุ 
    1. เมื่อมีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานสัมมนาจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ