เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”

        ด้วยกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสู่การแข่งขันที่ไร้พรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแห่งการศึกษาที่เป็นตัวช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อให้สามารถมีองค์ความรู้ก้าวเข้าสู่การนำความรู้สู่โลกแห่งการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์โดยหนึ่งในการสร้างสรรค์ทางงานวิชาการคือการนำงานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้าบนโลกของการแข่งขันอย่างเสรี ไร้พรมแดน  การใช้อาวุธทางปัญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถช่วยคิดค้นความแตกต่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน

        ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริมการวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการผลิต การบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต่างๆให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งร่วมค้นหาและร่วมสร้างแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปัญญาทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำไปใช้และกระบวนการทำงานแบบบรรณาการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่ความได้เปรียบเชิงความแข่งขัน
 
         ภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการของประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สาธารณชนด้วยการระดมพลังนักวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับสังคม ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้สามารถเป็นแนวทาง การพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวงกว้างระดับประเทศ

2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
 

หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์

1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์

1.2 ด้านวิทยาศาสตร์

1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.1 ด้านการศึกษา

2.2 ด้านบริหารธุรกิจ

2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
 

รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย

1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ( Keynote Speaker )

2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ( Oral Presentation )

3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

 

ระยะเวลาการประชุม

วันเสาร์และอาทิตย์ที่  4-5  พฤศจิกายน 2560  นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน ประกอบด้วย

1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทางวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ

3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ

4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ปรับระบบการศึกษาต่อไป

5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภทการเข้าร่วม 
   อัตราค่าลงทะเบียน

1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
    โดยไม่นำเสนอบทความ

บุคคลภายนอก  1,000  บาท  
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนและชำระเงินตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2560

2. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย    

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)  
ทั้งนี้ต้องชำระเงิน ตั้งแต่ 1-30 กันยายน  2560หมายเหตุ 
    1. เมื่อมีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานสัมมนาจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ