เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

       ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมาก ประกอบกับบริบทแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและส่งผลมาสู่การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ความท้าทายที่สำคัญคือ ความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาประเทศด้วยการศึกษาทิศทางของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ข้อมูลที่ดีจากงานวิจัย 

       ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ เป็นการสร้างสรรค์ความรู้เกี่ยวกับการนําแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ จัดทำการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยอาศัยรากฐานทางภูมิปัญญาพร้อมด้วยการคิดค้นนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป

 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับประเทศ

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

 

หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์

1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์

1.2 ด้านวิทยาศาสตร์

1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.1 ด้านการศึกษา

2.2 ด้านบริหารธุรกิจ

2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
 

รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย

1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ( Keynote Speaker )

2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ( Oral Presentation )

3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

 

ระยะเวลาการประชุม

วันเสาร์และอาทิตย์ที่  3-4 มีนาคม2561 นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน ประกอบด้วย

1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทางวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ

3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ

4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ปรับระบบการศึกษาต่อไป

5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภทการเข้าร่วม 
   อัตราค่าลงทะเบียน

1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
    โดยไม่นำเสนอบทความ

บุคคลภายนอก  1,000  บาท  
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนและชำระเงินตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

2. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย    

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)  
ทั้งนี้ต้องชำระเงิน ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561หมายเหตุ 
    1. เมื่อมีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานสัมมนาจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ