เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระยะเวลา

1. กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงิน
2. กำหนดการส่งบทความ/ฉบับแก้ไข
3. ประกาศรายชื่อ 
4. นำเสนอบทความ
27 สิงหาคม  2561 –  31 ตุลาคม  2561 
1-20 พฤศจิกายน 2561
25 พฤศจิกายน 2561
1-2 ธันวาคม 2561