เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระยะเวลา

1. กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงิน
2. กำหนดการส่งบทความ/ฉบับแก้ไข
3. ประกาศรายชื่อ 
4. นำเสนอบทความ
6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม  2561
1 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
26  กุมภาพันธ์ 2561
3 - 4 มีนาคม 2561