เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระยะเวลา

1. กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงิน
2. กำหนดการส่งบทความ/ฉบับแก้ไข
3. ประกาศรายชื่อ 
4. นำเสนอบทความ
1-30 กันยายน  2560
1 – 10 ตุลาคม 2560
25  ตุลาคม 2560
4-5 พฤศจิกายน 2560