เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” ปี 2561 ครั้งที่ 11

คำชี้แจงในการส่งบทความ

ขอให้ผู้ส่งบทความอ่านข้อมูล รายละเอียดในการส่งบทความให้ชัดเจน และทำตามขั้นตอน ซึ่งการส่งบทความแบ่งเป็น 2 ครั้งดังนี้

1. ครั้งแรก สำหรับลงทะเบียนการส่งบทความครั้งแรก เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการลงทะเบียนส่งบทความครั้งแรก จากนั้นทำตามกรอกข้อมูลส่งตามขั้นตอน
โดยระบบจะเปิดรับ 6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เท่านั้น
2. ครั้งที่สอง สำหรับการส่งบทความฉบับแก้ไข เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการส่งบทความฉบับแก้ไข จากนั้นทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอน
โดยระบบจะเปิดรับวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น


หมายเหตุ : การส่งบทความแนบไฟล์ ในระบบจะรับเฉพาะไฟล์ word เท่านั้น สำหรับเอกสารอื่นๆ เช่นใบเสร็จการชำระเงิน ฯลฯ สามารถแนบเป็นไฟล์ pdf ได้ และไม่รับบทความที่ส่งเข้าทาง e-mail หากส่งบทความเข้าที่ e-mail ของสำนักวิจัย ฯ ถือว่าการลงทะเบียนส่งบทความไม่สมบูรณ์ การลงทะเบียนเป็นโมฆะ และสงวนสิทธิ์ไม่ลงตีพิมพ์

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนการส่งบทความ