.:: วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ::.
รู้จัก CNE
วิธีการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิธีวัดผลการศึกษา
เข้าสู่ห้องบรรยาย
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการศึกษา
การสำเร็จการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ค่าใช้จ่ายการศึกษา
ระบบสารสนเทศนิสิต
ประกาศรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2555
กำหนดการต่างๆของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนและวิธีการรับสมัคร
การปฐมนิเทศ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
โบชัวร์บัณฑิตวิทยาลัย
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
การรับรอง
เงื่อนไขการขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
แบบฟอร์มขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การส่งผลงานวิจัย ได้ที่นี่ Download [Update 14 ธ.ค. 55]

ปริญญาโท
 
 
 
 
ปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป,สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ)

 
 
 
สอบถามเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ติดต่อ ext.4210 (อ.ดาวรุ่ง) เฉพาะโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


.: หลักสูตร :.

.: ทุกหลักสูตรการศึกษา :.
ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

.: การรับรองหลักสูตร :.
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สภาวิชาชีพบัญชี, สมาคมภาษีอากร, เนติบัณฑิตยสภา, สภาวิศวกร, สภาการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

.: ตรงกับความต้องการของผู้เรียน :.
ไม่ถูกจำกัดในเรื่องของการเดินทางและเวลาในการเรียน มหาวิทยาลัยมีนิสิตกำลังศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบเครือข่ายมากกว่า 3,000 คน

.: การเรียนการสอน :.
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

.: แผนการศึกษาชัดเจน :.
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีเป้าหมาย สามารถวางแผน กำหนดระยะเวลาในการศึกษาและสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง

.: เรียนแบบโมดูล :.
ปีการศึกษาหนึ่งๆแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาปกติจะแบ่ง
เป็น 2 ช่วง และภาคฤดูร้อน 1 ช่วง รวม 5 ช่วง ต่อปีการศึกษา ซึ่งแต่ละช่วงใช้เวลาเรียน 2 เดือน และสามารถ
สมัครเข้าเรียนได้ตลอดป

 

 

&copy มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000