.:: วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ::.
รู้จัก CNE
วิธีการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิธีวัดผลการศึกษา
เข้าสู่ห้องบรรยาย
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการศึกษา
การสำเร็จการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2555
ขั้นตอนและวิธีการรับสมัคร
การปฐมนิเทศ
ใบสมัครเข้าศึกษา
ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
ใบนำฝากค่าสมัคร
หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
โบชัวร์บัณฑิตวิทยาลัย
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
การรับรอง
แบบฟอร์มขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

.:

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ในหลักสูตรทางไกล
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษา ที่เวบไซต์ www.western.ac.th
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
      - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
      - สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครเข้า
        ศึกษาระดับปริญญาตรีและคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จาก
        สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ.ให้การรับรอง
      - สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
      - สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
      - สำเนาใบนำฝากเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต (ปริญญาเอก ๘,๐๐๐ ปริญญาโท ๔,๐๐๐ บาท และ ปริญญาตรี ๓,๕๐๐ บาท)
3. ส่งใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการและเอกสารตาม ข้อ ๒ ไปที่

 

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (กรุงเทพ)
๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

 

&copy มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000