.:: วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ::.
รู้จัก CNE
วิธีการเรียนการสอน
วิธีวัดผลการศึกษา
เข้าสู่ห้องบรรยาย
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการศึกษา
การสำเร็จการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2555
ขั้นตอนและวิธีการรับสมัคร
การปฐมนิเทศ
ใบสมัครเข้าศึกษา
ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
ใบนำฝากค่าสมัคร
หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
โบชัวร์บัณฑิตวิทยาลัย
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
การรับรอง
แบบฟอร์มขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระดับปริญญาเอก MASTERAL DEGREE


.: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) :.

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย   บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ   บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ    B.B.A (Business Computer)

3. หลักการและเหตุผล
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามา
เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2 เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

4. กำหนดการเปิดสอน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

5. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
5.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
5.3 เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
5.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
5.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ สำหรับการศึกษาต่อจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) (โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรขั้นปริญญาบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   พ.ศ. 2547 ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ.)

6.  ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและมี 1 ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต สำหรับในภาคทฤษฎีและ 30–45 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิตสำหรับการสอนในภาคปฏิบัติหรือภาคทดลองและการศึกษาดูงาน ชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยจะกำหนดปริมาณการศึกษาด้วยตัวเลข 4 จำนวน เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้ จำนวนแรกคือ 3 หมายถึงจำนวนหน่วยกิต
จำนวนที่ 2 คือ 3 หมายถึงจำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ จำนวนที่ 3 คือ 0 หมายถึงจำนวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
จำนวนที่ 4 คือ 6 หมายถึงจำนวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บางรายวิชาอาจจัดการศึกษา
ในลักษณะเป็นชุดวิชา/ทีละรายวิชา (Module) หรือใช้ระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค

7. ระยะเวลาการศึกษา
เวลาในการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา แต่อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร

8. การลงทะเบียน
8.1 กำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาใด ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
8.2 จำนวนหน่วยกิตที่นิสิตจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต และไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคเรียนฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตยกเว้นในภาคการศึกษาที่นิสิตจะจบหลักสูตรหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะวิชาให้ลงทะเบียนเรียนได้  
8.3 นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
8.4 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอื่น และนิสิตต่างสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องการศึกษาข้ามสถาบัน สำหรับหลักสูตรปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2547
8.5 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ในลักษณะที่ผู้ร่วมฟังการบรรยาย นิสิตอาจกระทำได้ ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตเรียนทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ใน
8.6 การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

9. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
9.1 การประเมินผลการศึกษา นิสิตจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดผลประเมินผลการศึกษารายวิชาได้จะต้องมีเวลาเรียนวิชานั้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ำกว่านี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการ
วัดประเมินผลการศึกษาโดยได้รับความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นประกอบการพิจารณา9.2 ระบบการประเมินผลการศึกษา การวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ในระบบระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้

สัญลักษณ์แสดงผล
ความหมาย
ค่าระดับ
A
ดีเยี่ยม (Excellence)
4.0
B+
ดีมาก (Very  Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้  (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก  (Fail)
0


นอกจากระบบระดับขั้นแล้วยังอาจประเมินผลการศึกษารายวิชาได้โดยไม่มีค่าระดับขั้นได้ดังนี้

สัญลักษณ์แสดงผล
ความหมาย
 

I
S
U
W
P
RF
RD
RD+
RC
RC+

ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ F
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D+
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C+

10. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
 
เกณฑ์ สกอ.
(หน่วยกิต)
 
หลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ไม่น้อยกว่า 30  
30 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
     
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
       
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
     
15 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
  ไม่น้อยกว่า 84  
84
2.1 กลุ่มวิชาแกน
     
33
2.2 กลุ่มวิชาเอก
     
36
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท
     
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  ไม่น้อยกว่า 6  
6
รวม
  ไม่น้อยกว่า 120  
120 


 

&copy มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000