เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดหลักสูตร

    ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
    Care Giver 420 hours

โครงสร้างหลักสูตร

ลำดับ                รายการจำนวน (ชั่วโมง)
  1บรรยาย      104
  2ปฏิบัติ      96
  3ฝึกปฏิบัติงาน      220
  รวม       420