คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

ปีการศึกษา 2563 เรื่อง แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2563 เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2562 เรื่อง การผลิตและตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2562 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตใน เรื่อง การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และ สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ ประยุกต์ใช้ (Health Informatics and its Applications)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อ

 สายตรง หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
 หมายเลขติดต่อ     081-950-4524
 อีเมล                  Boonpayau@hotmail.com
 LINE : MTWTU
 Facebook : www.facebook.com/WTUMT
 เลขานุการ สาขาเทคนิคการแพทย์
 คุณจินตนา ใจยง
 หมายเลขติดต่อ     083-066-5204, 098-446-8706
 วันทำการ:           วันจันทร์ – วันเสาร์
 เวลาทำการ          8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น