รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ


ด้วนคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาการสอน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ เพื่อให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัยดังนี้ 1.ศ.(กิตติคุณ)ทพ.วินัย ศิริจิตร ประธานกรรมการ 2.อ.ดร.อิภิวัฒน์ ฤทธาภัย กรรมการและเลขานุการ 3.รศ.ทพญ.ชลธิชา อมรฉัตร กรรมการ 4.อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร กรรมการ 5.อ.ทพญ.เบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูรณ์ กรรมการ 6.อ.ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ กรรมการ 7.อ.ทพญ.ชิสา ตันฑะกูล กรรมการ