รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เอกสารทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เอกสารทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก https://drive.google.com/open?id=1wG9d2r6_15ljHbuPdaarzYotAmX6byfi/export?format=pdf&attachment=false