งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตจร์

RSS
การศึกษาความเป็นพิษ (LC50) ของสารสกัดสะเดา (Azadiracta indica) ต่อปลาทอง (Carasslus auratus)

การศึกษาความเป็นพิษ (LC50) ของสารสกัดสะเดา (Azadiracta indica) ต่อปลาทอง (Carasslus auratus)

ผู้จัดทำ - นายทักษะ แก้วนอก

Toxicity (LC50) of Neem (Azadiracta indica) Extract on Goldfishes  (Carasslus auratus)

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561