งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดทำ - ธรรศนรินทร์ นวอมราฐธิบดี

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

อ่านผลงานวิจัย