งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การใช้ยาโคลไตรมาโซลและยาไทอะเบนตาโซล ในการรักษาโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุนัข ที่เกิดจากเชื้อมาลาสซีเซีย

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การใช้ยาโคลไตรมาโซลและยาไทอะเบนตาโซล ในการรักษาโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุนัข ที่เกิดจากเชื้อมาลาสซีเซีย

ผู้จัดทำ – ปาณิสา เรืองเกษม / พัชรินทร์ ชัยสิทธิ์ดำรง

Comparative study of the efficacy of Clotrimazole and Thiabendazole in the treatment of Malassezia sp. External otitis in dogs.

โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559