งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ความชุกของโรคไรขี้เรื้อนเปียกสุนัข ที่เกิดจากเชื้อ Demodex spp. ในพื้นที่ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ความชุกของโรคไรขี้เรื้อนเปียกสุนัข ที่เกิดจากเชื้อ Demodex spp. ในพื้นที่ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ผู้จัดทำ – ศศิการณ์ สอนสุกอง / สุดา จายหลวง

Prevalence of Demodectic mange in dogs at Sra Long Ruea Sub-district,Huai Krachao District,Kanchanaburi Province,Thailand.

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559