งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การสำรวจความชุกการติดเชื้อ Babesia  canis ในสุนัข

การสำรวจความชุกการติดเชื้อ Babesia canis ในสุนัข

ผู้จัดทำ - กฤตภัค ทองรักษ์ธนา

A survey  of the prevalence of Babesia canis infection in dogs

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559