งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ศึกษาผลของยา N-acetylcysteine ต่อเภสัชจลศาสตร์ของยา Sulfa-trimethoprim ในสุนัข

ศึกษาผลของยา N-acetylcysteine ต่อเภสัชจลศาสตร์ของยา Sulfa-trimethoprim ในสุนัข

ผู้จัดทำ - เจษฎา ชัยสิทธิ์ดำรง / ณัฏฐาภรณ์ นุกูลโรจน์

Effect of N-acetylcysteine on pharmacokinetics of Sulfa-trimethoprim in dogs.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558