งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจการตั้งท้องในโคนม โดยชุดตรวจสำเร็จรูป และวิธีล้วงตรวจร่วมกับอัลตราชาวด์

การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจการตั้งท้องในโคนม โดยชุดตรวจสำเร็จรูป และวิธีล้วงตรวจร่วมกับอัลตราชาวด์

ผู้จัดทำ - นางสาวพิทยารัตน์ สมวรรณา และนางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ

 

Comparison of Pregnancy diagnosis in dairy cattle by Test kit
and Rectal palpation with Ultrasound

 

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562