งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วลิสงต่อการยับยั้งความรุนแรงในการก่อโรคแอโรโมนิเอซิสในปลาคาร์ฟ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วลิสงต่อการยับยั้งความรุนแรงในการก่อโรคแอโรโมนิเอซิสในปลาคาร์ฟ

ผู้จัดทำ - นายจิราธิวัฒน์ คานเดชากุล และนางสาวจิราพร แบนใจวัง

 

Comparison of The Inhibitory Efficacy of Coconut Oil and Peanut Oil on Aeromoniasis Pathogenicity in Fancy Carp. 

 

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562