งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ผลของสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน บี 1 ต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

ผลของสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน บี 1 ต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

ผู้จัดทำ - นายชยากร ชื่นตา และนายวรพงศ์ รัตนบรรณกิจ

Effect of Aflatoxin B1 on Antibody Titer Newcastle Disease Virus in Broiler Chicken

 

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562