งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การศึกษาความชุก และปัจจัยเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ในเขตพื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาความชุก และปัจจัยเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ในเขตพื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้จัดทำ - นางสาวเกศราพร ทองปาน และนางสาววิลาสินี เรืองเกษม

Study of Prevalence and Risk Factors of Foot and Mounth disease in Dairy cattle in Thamaka District, Kanchanaburi Province, July 2078 to july 2019

 

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562