งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ฤทธิ์ต้านแบคที่เรียของสารสกัดรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) ต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังในสุนัชที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus spp. ในหลอดทดลอง (In Vitro)

ฤทธิ์ต้านแบคที่เรียของสารสกัดรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) ต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังในสุนัชที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus spp. ในหลอดทดลอง (In Vitro)

ผู้จัดทำ - นายศุภพัทธ์ เขื่อนคำ และนางสาวธัญพิมล อภิชาติไพบูลย์

Antibacterial Activity of Glycyrrhiza glabra Root Extract Against
Canine Pyoderma Caused by Streptococcus spp.
(In Vitro)

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562