งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ผลของ Waste milk ต่อการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ  Escherichia coli ในลูกโคระยะกินนม ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ผลของ Waste milk ต่อการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในลูกโคระยะกินนม ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดทำ - นายอลงกรณ์ ใจเดช

Effect of Waste Milk on Antimicrobial Drug Resistance of Escherichia coli in Suckling Calves from Tha Maka District, Kanchanaburi Province, Thailand.


โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561