งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารโคระยะให้นมในตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารโคระยะให้นมในตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดทำ - นางสาวธิดารัตน์ สุขเกษม

The Prevalence of Gastrointestinal Helminthes in Lactation cows in Don Krabueang Subdstrict, Banpong District, Ratchaburi

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

อ่านงานวิจัย