งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ ใน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ ใน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้จัดทำ - นายสุรวุฑ ชาลี และนางสาวศิริลักษณ์ ถนอมนาค

 The Prevalence of Gastrointestinal Parasites of Goats in Sri Mongkol Subdistrict, Sai Yok District, Kanchanaburi Province


โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562