รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้จัดทำ - วันชัย พรหมพิทักษ์ / อนาวิล ทะประสพ

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยา Cloxagel 200 และ Kloxerate ต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

Comparative study of the efficacy of Cloxagel 200 and Kloxerate to treatment mastitis in dairy cattle.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558

ผู้จัดทำ - กลมทิพย์ ลวนะลาภานนท์ และ นายิกา สารทอง

การศึกษาความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก

Study on antimicrobial suscepertibility of Staphylococcus aureus isolated from pig farms in western parts of Thailand.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558

ผู้จัดทำ - จักรกฤษ ใจดี / มณีกาญจน์ ประเสริฐบุญมี

เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลและไอเวอร์เมคตินต่อการลดจำนวนลงของไข่พยาธิในทางเดินอาหารโคนม

Comparative efficacy of albendazol and ivermectin to follow decrease the number of worm eggs in gastrointestinal dairy cows.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558

ผู้จัดทำ - เจษฎา ชัยสิทธิ์ดำรง / ณัฏฐาภรณ์ นุกูลโรจน์

ศึกษาผลของยา N-acetylcysteine ต่อเภสัชจลศาสตร์ของยา Sulfa-trimethoprim ในสุนัข

Effect of N-acetylcysteine on pharmacokinetics of Sulfa-trimethoprim in dogs.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558

ผู้จัดทำ – นายภรัณยู ลีละสิริ

การศึกษาความชุก ของโรคบรูเซลโลซิสในโคนม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Study on seroprevalence of Brucellosis in Dairy cattle at Suphanburi Colledge of agriculture and technology

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ผู้จัดทำ – ขวัญพิชชา สละ / อุษณา มานะต่อ

ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในแพะเนื้อ ที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่ง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

Seroprevalence study on Brucellosis in Goats at Don Chedi Suphanburi

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ผู้จัดทำ – ปาณิสา เรืองเกษม / พัชรินทร์ ชัยสิทธิ์ดำรง

ผู้จัดทำ – ปาณิสา เรืองเกษม / พัชรินทร์ ชัยสิทธิ์ดำรง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การใช้ยาโคลไตรมาโซลและยาไทอะเบนตาโซล ในการรักษาโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุนัข ที่เกิดจากเชื้อมาลาสซีเซีย

Comparative study of the efficacy of Clotrimazole and Thiabendazole in the treatment of Malassezia sp. External otitis in dogs.

โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ผู้จัดทำ – ศศิการณ์ สอนสุกอง / สุดา จายหลวง

ความชุกของโรคไรขี้เรื้อนเปียกสุนัข ที่เกิดจากเชื้อ Demodex spp. ในพื้นที่ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

Prevalence of Demodectic mange in dogs at Sra Long Ruea Sub-district,Huai Krachao District,Kanchanaburi Province,Thailand.

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ผู้จัดทำ - กฤตภัค ทองรักษ์ธนา

การสำรวจความชุกการติดเชื้อ Babesia canis ในสุนัข

A survey of the prevalence of Babesia canis infection in dogs

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ผู้จัดทำ - ภควัฒน์ เดชเสน่ห์

ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Fra Udder Health Dry สำหรับการรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม

Efficiency of Fra Udder Health Dry to treatment subclinical mastitis of dairy cow

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

ผู้จัดทำ - แคทรียา ยูงรัมย์

การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อไก่สดจากตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contamination of Salmonella spp. In chicken Meat from Fresh Markets Banpong municipality in Ratchaburi Province

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

ผู้จัดทำ - ธรรศนรินทร์ นวอมราฐธิบดี

การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

อ่านรายละเอียด

ผู้จัดทำ - มาลีรัตน์ จันทะแพน

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

The prevalence of gastrointestinal parasites in Ban Phaisee, Sa Long Ruea Subdistrict, Huai Krachao District, Kanchanaburi Province, Thailand

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

อ่านรายละเอียด

ผู้จัดทำ - นายพิทยา โฉมยา

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประสิทธิภาพน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วลิสงต่ออัตราการเจริญเติบโตและการต้านภาวะ Oxidative stress ในปลาคาร์ปสวยงาม

Comparative Study of Coconut Oil and Peanut Oil Efficacies on Growth Performance and Oxidative stress Inhibition in Fancy Carps (Cyprinus carpio haematopterus)

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

ผู้จัดทำ - นางสาวกชพร อินทร์ยะวงษ์

การศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการตรวจการตั้งท้องของแพะเนื้อด้วยวิธีอัลตราซาวด์และชุดตรวจสำเร็จรูป

Comparison of Diagnosis of Pregnancy in Meat Goats Between Ultrasonography and test kit

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

ผู้จัดทำ - นางสาวธิดารัตน์ สุขเกษม

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารโคระยะให้นมในตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

The Prevalence of Gastrointestinal Helminthes in Lactation cows in Don Krabueang Subdstrict, Banpong District, Ratchaburi

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

อ่านรายละเอียด

ผู้จัดทำ - นางสาววราลี ประทีปสุข

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหาชนิด และจำนวนของไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ ด้วยวิธี Formalin-Ether concentration และ Formalin-Ethyl acetate concentration

Comparison of Efficacy of Formalin-Ether Concentration Technique and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Technique to Identify Species and Number of Gastrointestinal Eggs in Goats

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

อ่านรายละเอียด

ผู้จัดทำ - นายทักษะ แก้วนอก

การศึกษาความเป็นพิษ (LC50) ของสารสกัดสะเดา (Azadiracta indica) ต่อปลาทอง (Carasslus auratus)

Toxicity (LC50) of Neem (Azadiracta indica) Extract on Goldfishes (Carasslus auratus)

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

ผู้จัดทำ - นายอลงกรณ์ ใจเดช

ผลของ Waste milk ต่อการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในลูกโคระยะกินนม ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Effect of Waste Milk on Antimicrobial Drug Resistance of Escherichia coli in Suckling Calves from Tha Maka District, Kanchanaburi Province, Thailand.

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

ผู้จัดทำ - นายชยากร ชื่นตา และนายวรพงศ์ รัตนบรรณกิจ

ผลของสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน บี 1 ต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

Effect of Aflatoxin B1 on Antibody Titer Newcastle Disease Virus in Broiler Chicken

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

ผู้จัดทำ - นายศุภพัทธ์ เขื่อนคำ และนางสาวธัญพิมล อภิชาติไพบูลย์

ฤทธิ์ต้านแบคที่เรียของสารสกัดรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) ต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังในสุนัชที่เกิดจากเชื้อ

Streptococcus spp. ในหลอดทดลอง (In Vitro) Antibacterial Activity of Glycyrrhiza glabra Root Extract Against Canine Pyoderma Caused by Streptococcus spp. (In Vitro)

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

ผู้จัดทำ - นางสาวเกศราพร ทองปาน และนางสาววิลาสินี เรืองเกษม

การศึกษาความชุก และปัจจัยเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ในเขตพื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

Study of Prevalence and Risk Factors of Foot and Mounth disease in Dairy cattle in Thamaka District, Kanchanaburi Province, July 2078 to july 2019

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

ผู้จัดทำ - นางสาวพิทยารัตน์ สมวรรณา และนางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ

การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจการตั้งท้องในโคนม โดยชุดตรวจสำเร็จรูป และวิธีล้วงตรวจร่วมกับอัลตราชาวด์

Comparison of Pregnancy diagnosis in dairy cattle by Test kit and Rectal palpation with Ultrasound

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

ผู้จัดทำ - นางสาวณัฏฐกานต์ เจนวัฒนวิทย์ และนายรณกร รักษ์กรชวัล

ปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในแม่โครีดนมหลังคลอด ในตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Risk Factor Subclinical Mastitis in Lactating dairy cows, Nongpho Subdistrict, Photharam District, Ratchaburi Province

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

ผู้จัดทำ - นายจิราธิวัฒน์ คานเดชากุล และนางสาวจิราพร แบนใจวัง

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วลิสงต่อการยับยั้งความรุนแรงในการก่อโรคแอโรโมนิเอซิสในปลาคาร์ฟ

Comparison of The Inhibitory Efficacy of Coconut Oil and Peanut Oil on Aeromoniasis Pathogenicity in Fancy Carp.

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

ผู้จัดทำ - นายสุรวุฑ ชาลี และนางสาวศิริลักษณ์ ถนอมนาค

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ ใน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

The Prevalence of Gastrointestinal Parasites of Goats in Sri Mongkol Subdistrict, Sai Yok District, Kanchanaburi Province

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

ผู้จัดทำ - นายดนัยกฤต การสร้าง และนายธนเนตร เฟื่องสุขไพบูลย์

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของกระบือ ในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

A study on the prevalence of parasites in the gastrointestinal tract of buffaloes. in Nong Kha Yang District Uthai Thani Province.


ผู้จัดทำ - นายภูษณุ สามเพชรเจริญ

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยชนิดโหระพา และยูคาลิปตัสในการรักษาแผลสดโดยใช้หนูเป็นสัตว์ทดลอง

Study on the efficacy of basil essential oil and eucalyptus in the treatment of fresh wounds using rats as experimental animals.


ผู้จัดทำ - นางสาวภัทราภรณ์ โคมพันธ์ และนางสาวศิริกาญจน์ สิงหฬ

ความชุกและการดื้อต่อยา Escherichia coli ที่แยกได้จากแพะ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Prevalence and resistance to Escherichia coli isolated from goats. in Bo Ploy District Kanchanaburi.


ผู้จัดทำ - นายวิมุต นาเมืองรักษ์ และนายวิทยา ศรีใส

การสำรวจหาพยาธิเม็ดเลือดในแพะ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Survey for blood parasites in goats, Bo Ploy District, Kanchanaburi Province.


ผู้จัดทำ - นางสาวอรวรรณ ปั้นทอง และนางสาวปัทมา พรมพินิจ

การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจแยกเพศลูกโคนมด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป

A study of the efficacy of sex separation of calves with a ready-made test kit.


ผู้จัดทำ - นางสาวณัฐณิชา สังข์ยิ้มพันธุ์ และนายอริยรักษ์ เทียมทัน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้สารกระตุ้นภูมิระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดสกับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาเต้านมอักเสบในแม่โครีดนม

Comparison of the efficacy of lactoperoxidase and antibiotics for the treatment of mastitis in lactating cows.


ผู้จัดทำ - นางสาวธนัชชา บำเรอสุข และนางสาวณัฐธิดา สิวายะวิโรจน์

การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัดชะเอมเทศต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ได้จากกระต่ายที่มีรอยโรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อในหลอดทดลอง

Comparison of antibacterial activity of turmeric extract and licorice extract against infection Staphylococcus aureus obtained from rabbits with in vitro infectious dermatitis lesions.


ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น