รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ห้องปฏิบัติการ

- เพื่อให้บริการสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน
- เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
- เพื่อให้คำแนะนำและเป็นศูนย์ประสานระหว่างบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้นข้อมูล
- เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น