ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอเบิกเงินรอบที่ 1 โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

RSS
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอเบิกเงิน รอบที่ 1
โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐและเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 
 
********* สำหรับนิสิตที่ไม่มีรายชื่อในรอบนี้ ขอให้รอประกาศรายชื่อในรอบถัดไป *********

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad