ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ รอบ 3

RSS

ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันขอรับสิทธิ์โครงการเยียวยานิสิตตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 รอบ 3

โดยกรอกข้อมูลยืนยันนขอรับสิทธิ์ ได้ที่

https://xregis.western.ac.th/covid_fund.html#/student_compensation

 

นิสิตสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564

หมายเหตุ      นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันขอรับสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว

หากนิสิตได้ยืนยันสิทธิ์นี้แล้ว นิสิตจะไม่สามารถแก้ไขหรือขอยืนยันสิทธิ์ใหม่ได้

จึงขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

 


 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ                   Download

*****  คู่มือ  *****

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad