เรื่อง ขอเชิญนิสิตการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีในระบบของ อว. อีกครั้ง

RSS

เรื่อง ขอเชิญนิสิตการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี ในระบบของ อว. อีกครั้ง

เนื่องจากทาง อว. ตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านมีชื่อเรียนมากกว่า 1 สถาบัน

 

ขอเชิญนิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้

<ไฟล์รายชื่อ>

รายชื่อนิสิตให้ยินยันสิทธิ กับ อว. รอบที่ 1.pdf

ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี

ในระบบของ อว. โดยตรง อีกครั้ง ที่

 

https://covidfund.cupt.net/

 

เนื่องจากทาง อว. ตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านมีชื่อเรียนมากกว่า 1 สถาบัน

โดยขอให้ยืนยันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 สิงหาคม 2564

 

 

และนิสิตจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยา

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในระบบของ อว. โดยตรง อีกครั้ง

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad