คณะสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถประกอบวิชาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการบริหารจัดการ เพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือสถานประกอบการ ลดผลกระทบและปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ มีความใฝ่เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม และคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

It’s All About Saving Life

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถประกอบวิชาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการบริหารจัดการ เพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือสถานประกอบการ ลดผลกระทบและปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ มีความใฝ่เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม และคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Occupational Health and Safety)

การรับรองหลักสูตร

รายละเอียด ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2552

ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตกาญฯ

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  สภาการสาธารณสุขชุมชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชาของหลักสูตร

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Line Official https://lin.ee/ORQhLx9

เบอร์โทร 083-0665207

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาเขตกาญฯ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น