สมัครเรียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์​ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครนิสิตใหม่
วิทยาเขต
ค่าเรียน
การเดินทาง
ทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา

Western UChannel

Image


"มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมที่จะผลิตบุคลากร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้นำทางปัญญาที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพในการดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย พัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วยการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงคุณค่า และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ"

รองศาสตราจารย์.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

    อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Western UResearch Journal

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
8:30 - 17:00

8:30 - 17:00

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

 

divider
02-563-5252-3

02-563-5252-3

Call Us