กำหนดการรับสมัคร 63

November 2019 กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563


กำนหนดการรายงานตัว 

วันรายงานตัว วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
สถานที่  ห้องประชุม  อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

กำหนดการ  
  
       08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน ตรวจเอกสาร
       09.30 – 10.30 น.  สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์พร้อมประกาศผล
       10.30 – 13.00 น. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด       

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรายงานตัว

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน  3 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน  3 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย  4 ภาคการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 3 ฉบับ
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
 7. ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ (ต้องได้รับการตรวจมาแล้วจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น) ถ้าไม่มีในวันรายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยสามารถปฏิเสธการเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
 8. หลักฐานการชำระค่าสมัคร 500 บาท และค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของนิสิต  3,500 บาท 

การแต่งกาย

ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ เสื้อมีแขน ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อคุม กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ  กรณีที่แต่งกายไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถปฏิเสธการเข้าศึกษาของท่านได้

คุณสมบัติโควตารับตรง ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สำหรับผู้มีความประสงค์สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN.) 1 ปี ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติโควตา รอบ1

การรับสมัคร 10 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562
สอบและรายงานตัว 2 พฤศจิกายน 2562
จำนวนการรับ 40 คน/หลักสูตร (คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ16คน)
 1. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 2. ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 65 กก. (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)
 3. แผนการเรียนวิทย์-คณิต / หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รับทุกแผนการเรียน
 4. สมัครและตรวจสุขภาพ รอรายงานตัวเข้าศึกษา
 • หากครบ 40 คน/หลักสูตร จะปิดรับโควตารอบ1ทันที
 • สามารถใช้กองทุนกู้ยืมได้ทันที
 • รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 50%
คุณสมบัติโควตา รอบ2
การรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563
สอบและรายงานตัว รายงานตัว 25 มกราคม 2563
จำนวนการรับ 20 คน/หลักสูตร
 1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ อสม. (ต้องแสดงเอกสาร)
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 65 กก. (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)
 4. แผนการเรียนวิทย์-คณิต / หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รับทุกแผนการเรียน
 5. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
 • คัดเลือกตามลำดับสูงที่สุด20 คนแรก
 • สามารถใช้กองทุนกู้ยืมได้ทันที
 • รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 25%
 
คุณสมบัติโควตา รอบ3 (รอบ3ไม่สามารถเลือกวิทยาเขตได้)
การรับสมัคร 20 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
สอบและรายงานตัว 3 เมษายน 2563
จำนวนการรับ 20 คน/หลักสูตร
 1. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 2. ใช้คะแนน O-Net / GAT / PAT2 / 7 วิชาสามัญ
 3. ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 65 กก. (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)
 4. แผนการเรียนวิทย์-คณิต / หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รับทุกแผนการเรียน
5.สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
 • คัดเลือกตามลำดับสูงที่สุด 20 คนแรก
 • สามารถใช้กองทุนกู้ยืมได้ ในกรณีที่มีนิสิตรอบที่ 1 และ 2 สละสิทธิ์เท่านั้น
 *เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ น้ำเพชร  ยางโชติ โ ทร 085-820-8833
อาจารย์ ปาณิสรา กุมารสิงห์ โทร 064-949-2768
อาจารย์ ลัดดา โพธิ์ลอย   โทร 088-229-2562 

ผู้สมัครสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Please publish modules in offcanvas position.