กำหนดการรับสมัคร 63

ผู้สมัครสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
สัมภาษณ์และรายงานตัว ทุกวันศุกร์

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรายงานตัว

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ใบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน  3 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน  3 ฉบับ
  4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย  4 ภาคการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 3 ฉบับ
  6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
  7. ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ (ต้องได้รับการตรวจมาแล้วจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น) ถ้าไม่มีในวันรายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยสามารถปฏิเสธการเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
  8. หลักฐานการชำระค่าสมัคร 500 บาท และค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของนิสิต  3,500 บาท 

การแต่งกาย

ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ เสื้อมีแขน ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อคุม กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ  กรณีที่แต่งกายไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถปฏิเสธการเข้าศึกษาของท่านได้

คุณสมบัติโควตารับตรง ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สำหรับผู้มีความประสงค์สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN.) 1 ปี ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ น้ำเพชร  ยางโชติ โ ทร 085-820-8833
อาจารย์ ปาณิสรา กุมารสิงห์ โทร 064-949-2768


Please publish modules in offcanvas position.