กำหนดการรับสมัคร 2564

ผู้สมัครสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับผู้มีความประสงค์สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี


คณะ/หลักสูตร จบสาย
คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทย์-คณิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์  วิทย์-คณิต
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ทุกแผนการเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ทุกแผนการเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ทุกแผนการเรียน
คณะเทคนิคการแพทย์ กาญจนบุรี วิทย์-คณิต
คณะเภสัชศาสตร์ วิทย์-คณิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี ทุกแผนการเรียน


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จบสาย
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ทุกแผนการเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ทุกแผนการเรียน

 หมายเหตุ
 โปรดศึกษาคุณสมบัติการรับสมัครนิสิตทุนแต่ละโครงการ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูเเล 

  • อาจารย์น้ำเพชร ยางโชติ โทร 085-820-8833
หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องยื่นวันสอบและรายงานตัว

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ใบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน  3 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน  3 ฉบับ
  4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย  4 ภาคการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
  6. ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ (ต้องได้รับการตรวจมาแล้วจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น) ถ้าไม่มีในวันรายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยสามารถปฏิเสธการเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

การแต่งกาย

ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ เสื้อมีแขน ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อคุม กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ  กรณีที่แต่งกายไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถปฏิเสธการเข้าศึกษาของท่านได้

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ น้ำเพชร  ยางโชติ โ ทร 085-820-8833Please publish modules in offcanvas position.