สารจากอธิการบดี
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมในสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2560 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมุ่งให้ความสำคัญประการหนึ่งกับ
(1).การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้เป็นผู้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

(2).การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเนื่องจากวัยสูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีความเสื่อมถอยต้องการการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพอนามัยซึ่งทำให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพและการสาธารณสุขที่หลากหลายสาขาเป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้สูงอายุในสังคมมีสุขภาพอนามัยที่ดีสามารถทำงานได้เหมาะสมกับศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังที่จะทำให้เป็นภาระแก่บุคคลครอบครัวและระบบสุขภาพ

(3).การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้นำทางปัญญาที่ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพในการดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วยการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงคุณค่าและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมยุคไร้พรมแดนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดนด้วยระบบการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายที่ผู้เรียนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตามความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการเพิ่มศักยภาพบุคคลให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่ระดับสากลเป็นปัญญาชนพัฒนาตนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะการปฏิบัติงาน
Edit Page

Please publish modules in offcanvas position.