ความเป็นมาของหลักสูตร

คณะการบินและโลจิสติกส์

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารกิจการการบิน      
   มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะความชำนาญ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย  เพื่อออกไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งบัณฑิตที่ความรู้และความสามารถ จักเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการบินของประเทศไทย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการที่ดี รวมทั้งการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพนี้ ยังสอดคล้องกับความต้องการบุคคลกรด้านการบินของประเทศไทยที่กำลังขาดแคลนอย่างมาก ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินสากล ต่อไปในอนาคต

ความแตกต่างระหว่าง หลักสูตรการบิน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ                           
นักศึกษาทุกคนจะได้เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ  Incheon Airport Aviation Academy (IAAA)  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมการบิน ที่จัดตั้งโดยบริษัท Incheon International Airport Corporations ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) โดยสถาบัน IAAA ได้รับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน จากองค์กรด้านการบินชั้นนำของโลก อาทิเช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (international Civil Aviation Organization-ICAO) สภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council Intonations-ACI) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air transportation Associations-IATA) และหน่วยงานด้านการบินสากลอื่น ๆอีกมากมาย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสะสมประสบการณ์ทางด้านการบิน จากหนึ่งประเทศผู้นำด้านการบินของโลก ทั้งในด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การบริการ การสร้างรายได้ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม ที่มีผลคะแนนระดับดีขึ้นไป  ในระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 3-4  ไปศึกษาต่อ  ณ มหาวิทยาลัยด้านการบินของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

         นอกจากนี้ การเรียนหลักสูตรด้านการบินของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มี จำนวนหน่วยกิตจำนวน 121 หน่วยกิต  และสามารถเรียนบางรายวิชาผ่านระบบเครือข่ายการศึกษาทางไกล เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติหน้างาน โดยในชั้นปีที่ 4 ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและความประสงค์ ส่งไปฝึกงานกับองค์การด้านการบินชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับองค์กรต่าง ๆที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน    

Please publish modules in offcanvas position.