คุณสมบัติผู้สมัคร

คณะการบินและโลจิสติกส์

คุณสมบัติผู้สมัครและการสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ระดับอนุปริญญาด้านการบริหารธุรกิจ
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกออกไล่ออกจากสถาบันหรือเคยมีประวัติด่างพร้อย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือโรคที่แพทย์ให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาได้

การสมัครคัดเลือกนิสิต

 1. ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 2. ผ่านการคัดเลือกร่วมประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Admissions)

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 3. สำเนาประกาศนียบัตร 3 ชุด
 4. สำเนา Transcript 3 ชุด
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

 

Please publish modules in offcanvas position.